Algemene Voorwaarden NoHisto (3Shades BV)

1. Definities

De hierna met een beginletter aangeduide begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

 1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van NoHisto;
 2. Evenement: de georganiseerde gebeurtenis, zoals een gebeurtenis van muzikale, culturele, sportieve en/of recreatieve aard, waarvoor NoHisto tickets en/of QR-codes verkoopt.
 3. Organisator: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een evenement produceert of organiseert en daarvoor verantwoordelijk is.
 4. Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een ticket en/of QR-code koopt.
 5. Ticket: het elektronisch document dat dient als toegangsbewijs voor een evenement.
 6. QR-code: is een tweedimensionale streepjescode die bedoeld is om informatie over te dragen.
 7. NoHisto: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 3Shades B.V., handelend onder de naam NoHisto en gevestigd te Zevenaar.
 8. Upsell: de verkoop van aanvullende producten en/of diensten door NoHisto namens zichzelf of in opdracht van derden.

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij NoHisto, producten of diensten van welke aard ook aan koper levert, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in deze algemene voorwaarden zijn omschreven. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing in de overeenkomst tussen NoHisto en organisator.
 2. De toepasselijkheid van andere voorwaarden van koper en/of organisator wijst NoHisto uitdrukkelijk van de hand.
 3. Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de algemene voorwaarden overeenkomen. NoHisto is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen en gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing te verklaren op overeenkomsten. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn op de website van NoHisto te raadplegen.
 4. Op de overeenkomst tussen koper en organisator zijn mogelijk van toepassing de algemene voorwaarden van de organisator van het evenement. Deze algemene voorwaarden regarderen NoHisto niet.

3. Totstandkoming overeenkomst tussen 1. NoHisto en Koper en 2. NoHisto en Organisator

 1. De dienst die NoHisto verleent bestaat uit het distribueren van tickets en/of QR-codes. Een ticket en/of QR-code geeft koper recht tot toegang tot een evenement van de organisator met inachtneming van de bepalingen van in ieder geval de algemene voorwaarden. Met de aankoop van een ticket en/of QR-code komen er daardoor twee overeenkomsten tot stand. Een overeenkomst tussen koper en NoHisto, een overeenkomst tussen koper en de organisator van het evenement waarvoor koper een recht tot toegang heeft gekocht. Verder is sprake van een overeenkomst van opdracht tussen NoHisto en organisator op grond waarvan organisator gebruik maakt van het platform van NoHisto om tickets en/of QR-codes voor een evenement aan een koper te verkopen.
 2. De overeenkomst die tussen NoHisto en koper tot stand komt bewaakt het bestel- en leveringsproces van het ticket en/of QR-code. Na aankoop en betaling van een ticket en/of QR-code verschaft NoHisto een mail met daarin het ticket en/of QR-code. Koper is zelf verantwoordelijk voor het downloaden en beschikbaar hebben van het ticket en/of QR-code bij het evenement. Indien koper het ticket en/of QR-code niet kan tonen bij (de toegang tot) het evenement is organisator gerechtigd de toegang tot het evenement (verder) te ontzeggen.
 3. Tickets en/of QR-codes worden opgeslagen in het account van koper op NoHisto. NoHisto zal aan het door koper opgegeven (e-mail)adres een bevestiging van koop sturen met daarbij het ticket en/of de QR-code.

4. Totstandkoming overeenkomst tussen koper en organisator

 1. Koper koopt via NoHisto een ticket en/of QR-code voor een evenement van organisator. Er komt daardoor tussen koper en organisator een overeenkomst tot stand die toeziet op rechten en verplichtingen in het kader van het recht tot toegang tot het evenement van de organisator. NoHisto treedt in dat verband op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen koper en organisator en is geen partij bij deze overeenkomst. De overeenkomst tussen koper en organisator komt tot stand nadat koper via NoHisto één of meerdere tickets en/of QR-codes heeft gekocht en betaald.
 2. Koper dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd goed te controleren of de juiste tickets en/of QR-codes zijn gereserveerd. Koper dient bij het maken van de reservering altijd een juist (e-mail)adres te gebruiken. Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die koper heeft ingevoerd bij de bestelling, kan NoHisto contact met koper opnemen met behulp van de gegevens die koper heeft ingevoerd. Als NoHisto koper niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan NoHisto ertoe overgaan de aankoop te annuleren en de tickets en/of QR-codes alsnog te verkopen aan een andere koper. In geval van annulering zal het aankoopbedrag van het/de ticket(s) en/of QR-codes voor zover dit reeds voldaan was, worden gerestitueerd, een en ander exclusief de betaalde service- en transactiekosten. Indien Nohisto twijfelt aan de juistheid of de geldigheid van de door de koper bij de bestelling ingevoerde gegevens of het door de koper gebruikte betaalmiddel, dan heeft zij het recht om de aankoop van de koper te annuleren en de tickets en/of QR-codes alsnog te verkopen aan een andere koper. NoHisto zal zich inspannen om de koper in een dergelijk geval te informeren. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten of diensten.
 3. NoHisto is gerechtigd om zelfstandig en/of op verzoek van de organisator een maximum te stellen aan het aantal te reserveren c.q. te kopen tickets en/of QR-codes per koper. Bij een concreet vermoeden van misbruik ten aanzien van het omzeilen van het gestelde maximum, is NoHisto gerechtigd om zelfstandig en/of op verzoek van de organisator de aankoop van de tickets en/of QR-codes ongedaan te maken of de betreffende tickets en/of QR-codes ongeldig te maken.
 4. Tickets en/of QR-codes kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op tickets en/of QR-codes.

5. Prijzen en betaling

 1. NoHisto verkoopt tickets en/of QR-codes namens organisator. Organisator bepaalt de prijs en het aantal beschikbare plaatsen. Informatie betreffende de prijs en beschikbaarheid wordt vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.
 2. Koper betaalt voor de via de website bestelde producten, dan wel diensten, de op de website vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de website van NoHisto op de door NoHisto aangegeven wijze. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.
 3. Alle prijzen van NoHisto zoals vermeld op de website zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
 4. Per ticket en/of QR-codes worden er servicekosten in rekening gebracht en in sommige gevallen per order transactiekosten.

6. Afgelaste of verschoven evenementen

 1. Het is de verantwoordelijkheid van koper om na te gaan of een evenement is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. NoHisto zal proberen tijdig koper van de afgelasting op de hoogte te brengen maar is hiervoor niet verantwoordelijk. NoHisto is niet aansprakelijk voor eventueel door koper gemaakte kosten.
 2. Tickets en/of QR-codes van verschoven evenementen blijven in de regel geldig voor het vervangende evenement. Voor meer informatie hierover kan Koper contact met de organisator opnemen via diens website. Indien een evenement wordt verschoven naar een andere locatie of datum, kan de organisator voorwaarden stellen aan de vergoeding van de ticket- en/of QR-code prijs.
 3. Indien een evenement wordt afgelast of verschoven, kan koper de tickets en/of QR-codes voor dit evenement inleveren conform de regeling zoals bepaald door de organisator. Voor de betreffende voorwaarden wordt verwezen naar de overeenkomst en algemene voorwaarden van de organisator van het evenement. Indien de organisator NoHisto verzoekt om de koper de ticket en/of QR-code prijs (gedeeltelijk) te restitueren, dan zal NoHisto dit doen nadat zij de betreffende gelden van de organisator heeft ontvangen. Restitutie zal uitsluitend geschieden middels een online overboeking. Service-, en betaalkosten worden in beginsel niet gerestitueerd.

7. Tickets /QR-codes

 1. Het is koper door organisator niet toegestaan om een ticket en/of QR-code door te verkopen, tevens is dit in strijd met de wet. Daarnaast kan een organisator het gebruik op commerciële wijze van een ticket en/of QR-code verbieden. De koper dient dit na te gaan in de algemene voorwaarden die organisator in de overeenkomst met koper hanteert. Bij (poging tot) doorverkoop of commercieel gebruik in strijd met de wet of de voorwaarden van de organisator, zijn de organisator en NoHisto namens organisator gerechtigd het betreffende ticket en/of QR-code ongeldig te maken en/of de koper een boete op te leggen gelijkstaande aan de aankoopprijs van de tickets en/of QR-codes. Houders van ongeldige toegangsbewijzen zal de toegang tot het evenement worden ontzegd, zonder recht op restitutie van de aankoopprijs en zonder recht op enige vorm van schadevergoeding door NoHisto.
 2. Na ontvangst dient koper de tickets en/of QR-codes direct te controleren op juistheid. Na aanschaf kunnen tickets en/of QR-codes niet meer geruild of vergoed worden.
 3. Speciale wensen, zoals het reserveren van rolstoelplaatsen, dienen tijdig en uitdrukkelijk kenbaar te worden gemaakt. Voor meer informatie hierover kan koper contact met organisator opnemen via het online contactcenter. NoHisto geeft geen enkele garantie dat aan speciale wensen tegemoet kan worden gekomen. Wanneer aan speciale wensen niet tegemoet kan worden gekomen, geeft dit koper geen recht het ticket en/of QR-code te annuleren en vindt evenmin restitutie van de koopsom plaats.

8. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. De op het ticket en/of QR-code van NoHisto rustende intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan NoHisto dan Wel, haar licentiegever. Koper zal zich onthouden van gedragingen waardoor rechten of andere belangen van NoHisto dan wel haar licentiegever zouden kunnen worden geschaad.
 2. Het is koper niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van het industriële eigendom van het ticket en/of QR-code te verwijderen of te wijzigen, dan wel enige wijziging aan te brengen in de vorm of enig ander kenmerk van het ticket en/of QR-code.
 3. Het is koper verboden het ticket en/of QR-code te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enigerlei wijze te reproduceren.
 4. Geen van de tussen de betrokken partijen gesloten overeenkomsten strekt tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht aan koper of wie dan ook.

9. Privacy

 1. Koper wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van NoHisto welke op de website van NoHisto raadpleegbaar is en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van de door hem opgegeven persoonsgegevens.

10. Aansprakelijkheid

 1. NoHisto kan niet worden aangemerkt als de organisator van het evenement en is geen partij bij de overeenkomst die tussen de organisator en koper tot stand komt. NoHisto heeft geen verantwoording hiervoor en verleent geen garantie ten aanzien van: het recht dat de koper heeft gekocht tot verkrijging van toegang tot het evenement van organisator, de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het evenement, de gang van zaken in of rondom het evenement en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Mocht NoHisto in het kader van haar overige verplichtingen aan koper aansprakelijk zijn, is de aansprakelijkheid van NoHisto wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat voor het/de ticket(s) en/of QR-codes aan koper in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van NoHisto of haar ondergeschikten.
 3. De aansprakelijkheid van NoHisto wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien koper NoHisto onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en NoHisto ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat NoHisto in staat is adequaat te reageren.
 4. Koper vrijwaart NoHisto voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of onvoldoende naleven door koper van enige verplichting jegens NoHisto, al dan niet voortvloeiende uit de algemene voorwaarden.
 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat koper de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij NoHisto meldt.
 6. NoHisto kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan- of verlies van het ticket en/of QR-code op welke wijze dan ook. Koper is zelf verantwoordelijk voor het downloaden en beschikbaar hebben van het ticket en/of QR-code bij het evenement. Indien koper het ticket en/of QR-code niet kan tonen bij (de toegang tot) het evenement is organisator gerechtigd de toegang van koper tot het evenement (verder) te ontzeggen, zonder dat koper enig recht heeft op terugbetaling van de koopsom en/of andere gelden. NoHisto is evenmin aansprakelijk voor vertraging of het niet of onjuist afleveren van tickets en/of QR-codes. Vertraging in de digitale verzending c.q. de opgave van een foutief e-mailadres ligt in de risicosfeer van koper.
 7. NoHisto is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei schade die de houder van het ticket en/of QR-code ondervindt door handelen of nalaten van derden.

11. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan NoHisto kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
 2. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft NoHisto in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling van Koper op te schorten zulks zonder dat NoHisto gehouden is tot enige schadevergoeding.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten met NoHisto is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland.

13. Diversen

 1. Het is bij evenementen in het algemeen niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het evenement: foto-, film- of andere opnameapparatuur (met uitzondering van mobiele telefoons), alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk voorwerp, op straffe van inbeslagname. Raadpleeg voor een specifiek overzicht hiervoor de algemene voorwaarden van de organisator.
 2. Het is mogelijk dat kopers voorafgaande aan het evenement worden gefouilleerd. Aan degene die zich hieraan niet wenst te onderwerpen kan de toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van enige gelden.
 3. Kopers die te laat bij het evenement arriveren, worden – voor zover mogelijk - toegelaten tijdens geschikte momenten gedurende het Evenement. Toegang kan dan echter niet worden gegarandeerd.
 4. Waar in deze algemene voorwaarden NoHisto zich verplicht tot het doen van een schriftelijke mededeling, is NoHisto gerechtigd deze mededeling langs elektronische weg te doen.
 5. Kennelijke vergissingen en schrijffouten op de website van NoHisto dan wel in offertes, orderbevestigingen, Op tickets, QR-codes en/of andere bescheiden, binden NoHisto niet.
 6. Bij verschil van mening tussen NoHisto en koper over de vertaling en/of de uitleg van de algemene voorwaarden is deze versie ervan beslissend.
 7. Indien een of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met NoHIsto in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door NoHisto vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Met NoHisto ticketshop en toegangscontrole een veiliger evenement

Alle informatie over NoHisto vind u hier